تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - مدیران موفق چگونه می اندیشند؟
X

مدیران موفق چگونه می اندیشند؟

باید براساس موقعیت‏ها ی مختلف سبک مدیرتی را تغییر داد. زیرا هیچ دو وضعیت یا دو انسان شبیه به هم نیستند. بنابراین ابتدا باید ببینیم چه روشی بهترین راه برای دستیابی به هدف است؟ 


در مدیریت، به اقتضا، شاید لازم باشد که صریح و بی‏پروا بود و مانند فرمانده ارتش رفتار کرد و در وضعیت دیگری شاید ضروری باشد که بسیار حساس باشیم و جوانب انسانی کار را در نظر بگیریم.
برخی اوقات هم باید به جزئیات توجه کنیم و وظیفه‏ گرا شویم. بنابراین، هدف و وضعیت، پایه و اساس سبک مدیریتی را تعیین می‏کند. بدیهی است که در همۀ این موارد باید ارزیابی صحیحی از وضعیت و درک روشنی از هدف خود داشته باشیم.
البته هر فرد دارای سبک خاص خود است. اما برای موفقیت، ضرورت دارد که انعطاف‏پذیر باشیم و در موقعیت‏های مختلف، از شیوۀ مناسب آن وضعیت استفاده کنیم.
خانمی به واحدی منتقل شد که معروف به ناکارایی و کم‏ سرعتی بود. وی به محض ورود به آن واحد، چندنفری را اخراج و چند نفری را به طور مشروط نگه داشت. مابقی هم در جای خود ابقاء شدند.
اگر چه کمی شکایت و غرولند شنیده می‏شد اما همه متوجه شدند که کارها بهبود پیدا کرده است و سایر واحدها از عملکرد آنها قدردانی می‏کنند.
پس از شش ماه تک تک کارکنان به خود و عملکرد خود می‏بالیدند و احساس می‏کردند که از مدیر جدید خوششان می‏آید.
وقتی تمام تغییرات مهم انجام پذیرفت مدیر دریافت که دیگر احتیاجی به سختگیری نیست. بنابراین لازم بود که سبک خود را تغییر دهد. زیرا واحد او نیاز به سبک مربی‏گری و مدیریت حمایتی دارد.
به همین دلیل سبک خود را با وضعیت جدید تنظیم و شروع به آموزش کارکنان کرد تا اینکه برای بهبود کیفیت تلاش کنند. زمانی که کیفیت کار بهبود یافت، وی شروع به حمایت از آنها کرد. بنابراین مشاهده شد که مدیر سبک خود را به طور موفقیت‏آمیزی با نیازهای سازمان خود تطبیق داده است.
سؤالاتی برای تعمق و تفکر:
سازمان شما، امروز نیازمند چه نوع سبک مدیریتی است؟
سبک مدیریتی غالب و حاکم شما چیست؟
در مدیریت خود از چند سبک مدیریتی استفاده می‏کنید؟  • یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

عمومی-

مشاهده