تبلیغات
مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمانشاه ( ورودی های سال 1389 ) - معرفی فصلنامه علوم مدیریت
X

معرفی فصلنامه علوم مدیریت

عنوان نشریه :       فصلنامه علوم مدیریت ایران
نوع نشریه :      فصلنامه
صاحب امتیاز :      انجمن علوم مدیریت ایران
مدیر مسئول :      حسن عابدی جعفری
سر دبیر :      ابوالحسن فقیهی
آدرس :      تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشكده مدیریت، دانشگاه تهران
صندوق پستی :      6311 -14155
تلفن :      88003575 (021)
نمابر :      88003575 (021)
پست الكترونیكی :      info@iams.ir
وب سایت :      www.iams.ir
  • شنبه ششم آذرماه سال 1389
  • نظرات -
  • مصطفی محمدیان

نشریات-

مشاهده